عنوان:فراخوان 20/95 و 21 و 22 و23
تاریخ نمایش:1395/08/01
تاریخ انقضا:1395/08/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:فراخوان ارزیابی کیفی
پیوست ها:
aghahi1.pdf