عنوان:فراحوان ارزیابی 20/95 و 21 و 22 و 23
تاریخ نمایش:1395/08/01
تاریخ انقضا:1395/08/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ارزیابی کیفی خرید تجهیزات
پیوست ها:
aghahi1.pdf