عنوان:تجدید مناقصه بازسازی قطعات داغ توربین نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش:1395/07/30
تاریخ انقضا:1395/08/02
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:نیروگاه های بوشهر ، کنگان ، شیراز
پیوست ها:
آگهی تجدید.jpg