عنوان:مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، بسته بندی، جابجایی یک واحد گازی BBC از نیروگاه زاهدان به نیروگاه دورود
تاریخ نمایش:1395/07/30
تاریخ انقضا:1395/10/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
فراخوان ویرایش.jpg