عنوان:تجدید مناقصه
تاریخ نمایش:1354/04/27
تاریخ انقضا:1354/04/27
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات: تچدید مناقصه خرید لوازم یدکی نیروگاه شهید کاوه قاین
پیوست ها:
newspaperb_550056.jpg