عنوان: تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش:1354/04/22
تاریخ انقضا:1354/04/27
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه به علت عدم کسب حد نصاب شرکت کننده
پیوست ها:
newspaperb_550056.jpg