عنوان: تجدید مناقصه بازسازی قطعات داغ توربین نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش:1395/07/26
تاریخ انقضا:1395/08/01
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:نیروگاههای بوشهر،کنگان،شیراز
پیوست ها:
آگهی تجدید مناقصه .jpg