عنوان:بازسازی قطعات داغ توربین نیروگاه های بوشهر ، کنگان ، شیراز
تاریخ نمایش:1395/07/03
تاریخ انقضا:1395/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
002.jpg    
Doc1.pdf