عنوان:فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا جهت خرید 8 ست پره توربین گاز نیروگاه لوشان
تاریخ نمایش:1395/06/08
تاریخ انقضا:1395/06/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1.jpeg    
form arzyabi keyfi.zip