عنوان:مناقصه خرید 240 عدد بسکت ژونگستروم ناحیه سرد
تاریخ نمایش:1395/06/08
تاریخ انقضا:1395/06/27
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
agahi 001.jpg