عنوان:احداث شلتر ایستگاه گاز، سیستم روشنایی و برقگیر مربوطه در نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر
تاریخ نمایش:1395/05/27
تاریخ انقضا:1395/06/03
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه محلی و سراسری
پیوست ها:
آگهی مناقصه عمومی.pdf