فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده فروش ضایعات جزئی آلومینیوم نیروگاه ری
تاریخ نمایش:1399/10/23
تاریخ انقضا:1399/11/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مزایده در سامانه ستاد ایران صورت می گیرد
پیوست ها: