فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خريد یک ست سایلنسرهاي اگزوز واحد آلستوم نیروگاه گازی قاینGE-F5
تاریخ نمایش:1399/10/23
تاریخ انقضا:1399/10/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های گازی خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
A.pdf