فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی غیرآلیاژی (ساختمانی) دپو شده موجود در محوطه باز نیروگاه رامین-فاز دوم
تاریخ نمایش:1399/10/23
تاریخ انقضا:1399/11/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
پیوست ها:
آگهی-کار و کارگر.jpg