فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده فروش ضایعات ری
تاریخ نمایش:1399/10/15
تاریخ انقضا:1399/11/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مزایده در سامانه ستاد ایران صورت می پذیرد
پیوست ها:
آگهی مزایده عمومی 03-99.pdf