فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید چهار عدد شینه استاتور ژنراتور TY10546 (دو عدد بالا و دو عدد پایین) موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش:1399/10/13
تاریخ انقضا:1399/10/27
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی روزنامه نوبت اول.jpg