فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید با نظارت بر ساخت دو سِت نازل مرحله اول و دوم توربین GE F5 MS5001 (تیپ ترموکوپل متحرک) به همراه دیافراگم نیروگاه ری
تاریخ نمایش:1399/10/07
تاریخ انقضا:1400/02/01
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران انجام می گیرد
پیوست ها: