فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید فراخوان ارزیابی صلاحیت و شناسایی سرمایه گذاران احداث و بهره برداری نیروگاه های حرارتی بزرگ
تاریخ نمایش:1399/09/29
تاریخ انقضا:1399/10/30
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:با توجه به تصمیم شرکت در خصوص تجدید ارزیابی صلاحیت و شناسایی سرمایه گذاران احداث و بهره برداری نیروگاه های حرارتی بزرگ،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی صلاحیت به پیوست می باشد، لازم بذکر است آخرین مهلت ارائه اسناد تکمیل شده مورخ 30-10-99 می باشد.
پیوست ها:
آگهی فراخوان تجدید - revدفتر.pdf    
اسناد شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران بخش غیردولتی مورخ 29-9-99.pdf    
تجدید public request.revدفتر.pdf