فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تمدید ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران پروژه واگذاری و توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر
تاریخ نمایش:1399/07/20
تاریخ انقضا:1399/07/30
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مهلت ارایه مدارک ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران پروژه واگذاری و توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر تا تاریخ 99/7/30 تمدید گردید.
پیوست ها:
آگهی فراخوان ماهشهر.docx    
مناقصه واگذاری و توسعه نیروگاه ماهشهر.pdf