فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی واحد دو بخار نیروگاه لوشان
تاریخ نمایش:1399/07/09
تاریخ انقضا:1399/07/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت با شماره سیستم 2099001481000003 مراجعه گردد.
پیوست ها:
آگهی00.jpg