فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان: فروش 15 تن از لوله های چدنی مستعمل ( محافظ شفت ) موجود در نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش:1399/06/24
تاریخ انقضا:1399/07/01
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی.zip