فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تامین لوله هاي فين دار مورد نیاز واحد بخارنيروگاه شهيد سليمي نكا طبق شرایط خصوصی و نقشه پیوست
تاریخ نمایش:1399/06/24
تاریخ انقضا:1399/07/01
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جمهوري اسلامي مورخه 23 و 24 شهريور
پیوست ها:
آگهی مناقصه.zip