فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید انواع روغن وگریس جهت نیروگاههای استان سیستان وبلوچستان
تاریخ نمایش:1399/06/25
تاریخ انقضا:1399/07/02
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مناقصه.pdf