فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد ایمپلرهای هیدرولیک کوپلینگ فیدواتر پمپ نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش:1399/06/26
تاریخ انقضا:1399/07/02
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 16/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf