فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید نمک دانه بندی شده مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نک
تاریخ نمایش:1399/06/24
تاریخ انقضا:1399/07/01
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه مناقصه و مزایده
پیوست ها:
tender notice 99.12.1.zip