فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:راه اندازی توربین انبساطی نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش:1399/06/23
تاریخ انقضا:1399/06/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری فراخوان فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی<br>دولت (ستاد ) انجام میگیرد.
پیوست ها:
آگهی99101.pdf