فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه شماره 99/01 عمومی با ارزیابی فضای سبز نیروگاه
تاریخ نمایش:1399/06/20
تاریخ انقضا:1399/07/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:منماقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
پیوست ها:
آکهی مناقصه فضای سبز.pdf