فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی نیروگاه بعثت
تاریخ نمایش:1399/06/02
تاریخ انقضا:1399/07/01
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد ایران صورت می پذیرد
پیوست ها:
آگهی.pdf