فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تامین 772 عدد باطری نیکل کادمیوم 900 آمپر ساعتی 1/2 ولتی و 420 عدد باطری نیکل کادمیوم 375 آمپر ساعتی 1/2 ولتی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش:1399/05/28
تاریخ انقضا:1399/06/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی در نظر دارد تامین 772 عدد باطری نیکل کادمیوم 900 آمپر ساعتی 1/2 ولتی و 420 عدد باطری نیکل کادمیوم 375 آمپر ساعتی1/2 ولتی نیروگاه شهید رجایی&nbsp; را بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای با انعقاد قرارداد به تامین کنندگان واجدالشرایط واگذار نماید.<br>کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;با شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۱ انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه اقدام نمایند.<br>
پیوست ها:
اگهی باطری.pdf