فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شماره 98/211
تاریخ نمایش:1399/05/12
تاریخ انقضا:1399/05/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي جديد مزايده نوبت اول.pdf