فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:(تجدید) خريد هیدرازین هیدرات
تاریخ نمایش:1399/05/07
تاریخ انقضا:1399/05/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها: