فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام امور مربوط به نگهبانی،انتظامی و برقراری نظم و امنیت برای نیروگاههای سیکل ترکیبی شیروان، شهید کاوه و گازی قاین(نوبت دوم)
تاریخ نمایش:1399/05/09
تاریخ انقضا:1399/05/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های گازی خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
agahi.zip