فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده فروش خودرو
تاریخ نمایش:1399/05/08
تاریخ انقضا:1399/05/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی مزایده فروش خودرو
پیوست ها:
آگهي_مزايده-2.pdf