فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا -شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش:1399/05/08
تاریخ انقضا:1399/05/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي روزنامه طبخ غذا.pdf