فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:آگهی مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات عمومی و تخصصی - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش:1399/05/07
تاریخ انقضا:1399/05/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي تجديد مناقصه واگذاري فعاليتهاي عمومي و تخصصي.pdf