فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومي شماره 12/3099 - واگذاري خدمات مربوط به اياب و ذهاب عمومي پرسنل نيروگاه سهند بناب
تاریخ نمایش:1399/04/29
تاریخ انقضا:1399/05/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:محل دريافت اسناد مناقصه : سايت این شرکت به آدرسWWW. Tpgmco.ir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; https://&nbsp;&nbsp; <br>-محل تسليم پيشنهادات : امور بازرگاني شركت واقع در تبريز – كيلومتر 16 جاده آذرشهر - شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي - تلفن تماس :&nbsp; 34300673-&nbsp;&nbsp; 90– 34300485- 041 <br>
پیوست ها:
آگهي مناقصه اياب و ذهاب.pdf