فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومي شماره 11/3099 - واگذاري خدمات مربوط به اياب و ذهاب عمومي پرسنل نيروگاههای تبريز و صوفيان
تاریخ نمایش:1399/04/29
تاریخ انقضا:1399/05/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات: دريافت اسناد  از طريق سایت این شرکت به آدرس  https:// www. Tpgmco.ir
پیوست ها:
آگهي مناقصه اياب و ذهاب.pdf