فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید هیدرازین هیدرات
تاریخ نمایش:1399/04/08
تاریخ انقضا:1399/04/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها: