فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:ساخت پره ها و اسپیسرها و متعلقات مربوط به توربین پمپ تغذیه واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش:1399/04/08
تاریخ انقضا:1399/04/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جمهوری
پیوست ها:
tender notice 99.8.zip