فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فراخوان ارزیابی کیفی به منظور شناسایی تأمین کنندگان پمپ خلاء کندانسور نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش:1399/04/07
تاریخ انقضا:1399/04/14
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:01/ف/99
پیوست ها:
آگهی.pdf