فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مدیریت انجام امور خدماتی و تأمین نیروی انسانی
تاریخ نمایش:1399/04/04
تاریخ انقضا:1399/04/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پیوست شده است.
پیوست ها:
99 آگهي- درج در سايت اينترنتي.pdf    
ASNAD.zip