فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده فروش ضایعات نیروگاه های بندرعباس و ایسین
تاریخ نمایش:1399/04/02
تاریخ انقضا:1399/04/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مزایده شماره 01/ز/99
پیوست ها:
آگهی.pdf