فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان: موضوع: تمديد مناقصه عمومي شماره 2/3099 - خريد قطعات يدكي Pump B.C.P نيروگاه تبريز
تاریخ نمایش:1399/04/02
تاریخ انقضا:1399/04/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:متقاضيان&nbsp; مي توانند از تاريخ چاپ&nbsp; اين آگهی بمدت 10روز ،&nbsp; نسبت به دریافت&nbsp; اسناد&nbsp; مناقصه از&nbsp; سايت این شرکت به آدرس : <a href="https://www">https://www</a>. Tpgmco.ir اقدام وپيشنهادات خود&nbsp; را حداكثر تا ساعت ۱4 روز&nbsp; شنبه مورخ31/3/99&nbsp; به نشاني تبريز - کیلومتر 16 جاده تبریز آذرشهر- نیروگاه حرارتی تبریز - تلفن تماس&nbsp;&nbsp; 34300490&nbsp; - 34300485- 041&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34300673- 041تسليم نمايند . <br>4- تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 12 مورخ 1/4/99 مي باشد.<br>
پیوست ها:
آگهي تمديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 3099-2docx.pdf