فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 700 عدد زغال الکتروگرافیتی
تاریخ نمایش:1399/03/01
تاریخ انقضا:1399/03/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تامین 700 عدد زغال الکتروگرافیتی ژنراتور تایپ LFC554
پیوست ها:
آگهی مناقصه شماره114-99.pdf