فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نظافت، آبدار خانه، تایپ، دفتری و کارشناسی
تاریخ نمایش:1399/02/31
تاریخ انقضا:1399/06/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها: