فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده عمومی 290 قلم قطعات یدکی و اقلام مصرفی نیروگاه های گازی
تاریخ نمایش:1399/02/30
تاریخ انقضا:1399/03/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مزایده.pdf