فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:آگهی مزایده عمومی شماره 001/99 م.ز فروش آهن آلات ضایعاتی موجود در محوطه باز نیروگاه رامین – فاز اول به میزان تقریبی 2000 تن
تاریخ نمایش:1399/02/30
تاریخ انقضا:1399/03/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
پیوست ها:
Untitled.jpg