فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومي خدمات سرويس اياب و ذهاب پرسنل شركت بوسيله 21 دستگاه ميني بوس كولردار
تاریخ نمایش:1399/02/30
تاریخ انقضا:1399/03/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهي مناقصه و اسناد در سايت اينترنتي شركت به آدرس <a href="http://www.ypgmc.co.ir">www.ypgmc.co.ir</a>&nbsp;نيز درج شده وقابل دريافت است.
پیوست ها:
آگهي مناقصه سرويسهاي اياب و ذهاب 99.jpg    
اسناد مناقصه سرويس اياب و ذهاب 99.pdf