فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده عمومی فروش حدود 10 تن پسماند کوره(دپوزیت) به متقاضیان صلاحیت دار و دارای مجوز محیط زیست
تاریخ نمایش:1399/02/28
تاریخ انقضا:1399/03/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها: