فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید سود مایع مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا
تاریخ نمایش:1399/02/27
تاریخ انقضا:1399/03/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه خراسان
پیوست ها:
tender notice 99.4.zip